Резервирай

БЪЛГАРИЯ
СЛЪНЧЕВ БРЯГ
тел.: +359 554 / 22 817
факс: +359 554 / 22 815
e-mail: hotelmarvel@dafnadk.com


I. ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Спазването на правилата на Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) има за цел да защити правата на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.II. Принципи за обработка на личните данни:

данните се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
събират се за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
обработват се данни, свързани с и ненадхвърлящи необходимото за целите, които сме посочили;
счетоводни цели;
статистически цели;
данните се съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимия за целите, за които са събрани;
данните са надлежно защитени.

При обработването и съхранението на личните данни, ДАФНА ДК ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси, неизчерпателно изброени по-долу:

Трудово правни отношения
изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.III. Вашите права като субект на личните данни са следните:

имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ДАФНА ДК ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
имате право да поискате от ДАФНА ДК ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим това, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
имате право да поискате от ДАФНА ДК ООД, да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
имате право да поискате, личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
когато сте оттеглил своето съгласие;
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
когато обработването е незаконосъобразно;
когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел, спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

IV. Отказ от заличаване на личните Ви данни - причини:
при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Имате право да поискате от ДАФНА ДК ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни, когато сте дали такова, по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка;
имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисията за защита на личните данни;
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез ДАФНА ДК ООД(получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на ДАФНА ДК ООД или директно на Длъжностното лице по защита на данните.

 

V. Как ще използваме специалните Ви категории лични данни
Специалните категории от чувствителни лични данни изискват по-високо ниво на защита и допълнително основание за тяхното събиране, съхраняване и употреба. Възможно е да обработваме специални категории лични данни в следните неизчерпателно изброени случаи ситуации:
За спазването на нашите задължения съгласно трудовото и осигурително законодателство;
Когато обработването е в защита на обществен интерес;
Обработването е в защита на легитимен интерес.
В по-редки случаи е възможно да обработваме чувствителни данни, когато това е необходимо за защитата на правен спор или за защитата на Вашите интереси или тези на някой друг и Вие не сте способни да дадете валидно съгласие, или когато Вие сте разкрили тази чувствителна информация в публичното пространство.

 

VI. Как събираме Вашите лични данни
Ние събираме Вашите лични данни за изпълнение на договор или в контекста на преддоговорните ни отношения с Вас. Ние личните Ви данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.
Обработката се извършва с цел да установим самоличността на клиента през всички търговски канали; управление и изпълнение на Вашите заявки за услуги, изпълнение на договори; изготвяне на предложение за сключване на договор; изготвяне и изпращане на фактура за услугите, които използвате при нас; за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги;
Ние обработваме лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт.
Ние събираме Вашите лични данни по време на процеса на кандидатстване за работа и подбор. Предоставянето на тази информация се осъществява или директно от Вас като кандидат, или чрез агенция за подбор на персонал. Понякога можем да получим лични данни и от трети лица – например бивши работодатели и др.
Събирането, обработката, съхранението и защитата на личните данни се извършва само от лица, на които това е изрично указано и чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат това.
Достъп до личните данни могат да имат и съответните държавни органи – съд, следствие, прокуратура, ревизиращи органи и др. Гореспоменатите могат да изискат данните по надлежен ред във връзка с изпълнението на техните правомощия.

Как споделяме информация
В някои случаи споделяме личните Ви данни с нашите доставчици на услуги и партньори. Използваме трети страни, за да ни помогнат да оперираме и подобряваме услугите си. Тези трети страни ни помагат с различни задачи, включително обработка на плащания и операции по сигурността.
Също така, може да споделяме информация други дружества-партньори.

 

VII. Съгласие:
Съгласието е необходимо, за да може да обработваме вашите обикновени и специални категории лични данни.

 

VIII. Право да оттеглите съгласието си
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ, като изпратите сканирано попълнено и подписано копие на формата като прикачен файл директно на електронната поща, контролирана и проверявана от Длъжностното лице по защита на данните.
В случай че сте ни предоставили съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие, моля свържете се с управителя на дружеството/ДЛЗЛД. След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.
IX. Ако не ни предоставите личните данни, които ние изискваме
Непредоставянето на поисканата от Вас лична информация, може да ни попречи да изпълним договора си с Вас или да спазим законово изискване. Отказът Ви да предоставите необходимата информация за изпълнението на правата и задълженията по договора може да стане причина той да не бъде сключен, както и ако вече имате сключен такъв, за неговото прекратяване.

 

X. Информация, свързана с присъди и нарушения

Ние можем да използваме информация, свързана с присъди и нарушения, само в случаите, в които законът го позволява. Обичайно това ще бъде в случаите, когато тази обработка е необходима, за да изпълним наши законови задължения.

 

XI. Трансфери на данни извън ЕС и ЕИП

Ние няма да предоставяме Ваши лични данни до страни извън ЕИП.


XII. Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентна загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. Оправомощени служители обработват лични данни, само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.

Моля, прочетете "ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ". Сайтът ни използва бисквитки